Hirðisorð

Birt 23.03.20 í Fréttir og tilkynningar

Hirðisorð

David B. Tencer biskup, 23. mars 2020

 (English & Polish below)

Hirðisorð

Kæru bræður og systur,

Allir vita að í dag, 24. mars, taka nýjar takmarkanir vegna kórónuveirunnar gildi, sem snerta einnig alvarlega kirkjulíf okkar. Auðvitað skiljum vel hve mikil hætta steðjar að okkur öllum og þess vegna viljum við fylgja öllum reglum sem best, og ef við þurfum að fara út, hvert sem er og hvenær sem er, gerum við okkar besta til að vernda okkur sjálf og aðra.

Alvarlegasta og erfiðasta ákvörðunin er að allar opinberar messur falla niður til 13. apríl næstkomandi. En hvað þýðir það? Það þýðir að prestar lesa aðeins einka­messur og biðja fyrir fólki í sóknum okkar og í öllum heimi um vernd Guðs. En kirkjur okkar verða áfram opnar fyrir einkabænum fólks og menn eiga alltaf möguleika á að biðja presta um persónulegar skriftir, meðtöku altarissakramentis og annað sem þeir þurfa.  

Við prestar viljum vera enn nær ykkur á þessum erfiðu tímum og vegna þess er öllum sóknarbörnum okkar boðið að vera í sambandi við Guð og kirkju hans eins mikið og þau geta. Til dæmis: Á sunnudaginn þegar við erum vön að fara í messu væri gott að við hættum öllum störfum okkar heima og sameinumst andlega presti okkar sem kemur til altarisins til að biðja fyrir okkur, og biðjum messuna í fjölskyldum okkar. Og ef það er ekki í valdi okkar, helgum við að minnsta kosti þessum tíma, einni klukkustund, til að biðja saman með fjölskyldunni. 

Sjálfsagt er það mjög gagnlegt að fylgjast með messum á netinu eða gera eitthvað svipað, og gera þá allt eins og við værum í kirkju, það er, biðjum, krjúpum, stöndum, og sérstaklega þegar tími altarisgöngu rennur upp, biðjum við innilega að Jesús komi í hjarta okkar eins og hann gerir raunverulega með altaris­sakramentinu. Að sjálfsögðu er ekki rétt að elda eða ryksuga og svo framvegis á sama tíma, og ég er viss um  að allir skilja það.  

Auðvitað er þetta ekki það sama og að vera raunverulega í kirkju en ég er viss um að Guð kemur með blessun sína til okkar af því að hann veit hve þetta eru erfiðir tímar hjá okkur.  

Ég hef nokkrum sinnum séð að nokkrir hugsa sem svo: „Jæja, þetta er refsing Guðs.“ Ég er alveg á móti því að orða það svona. Ég fann annað orð yfir þetta og það er kallað „breytingartími“ af því að þegar kórónuveiran fer, verður svo margt öðruvísi. En besta nafnið fann ég í breviar-bókinni (tíðabænir), sem allir prestar fara reglulega með, og margt reglufólk og leikmenn líka. Í hymna sem við endurtökum á hverjum degi á föstutíma, á undan svokölluðum lestratíma – officium lectionis – þar sem segir: Kominn er náðartíminn sem Guð gefur okkur til að lækna – vekja okkur af syndum og veikleika okkar. 

Bræður og systur, höldum áfram að biðja að þegar þessu öllu lýkur, getum við hist aftur í kirkjum okkar og lofað Guð með glöðu hjarta. María, hressing sjúkra, bið þú fyrir oss. 

David biskup ykkar

23. mars 2020

---- 

Pastoral Word 

Dear Brothers and Sisters, 

Everyone knows that today, March 24, new restrictions because of the Corona virus will take effect, which also seriously affect our Church life. Of course, we understand how much danger we all face and that is why we want to follow all the rules as best we can, and if we need to go out, anytime and anywhere, we do our best to protect ourselves and others.

The most serious and difficult decision is that all public Masses will be cancelled until April 13. But what does that mean? That means that priests only celebrate private Masses and pray for people in our parishes and worldwide for God’s protection. But our churches will continue to be open for private prayer, and people always have the opportunity to ask priests for personal confession, to receive the Eucharist, and for other services they need.

We priests want to be even closer to you during these difficult times, and because of that, all our parishioners are invited to stay in touch with God and His Church as much as they can. For example: On Sunday, when we are accustomed to attend a Mass, it is good that we quit all our work at home and unite with our priest spiritually, who comes to the altar to pray for us and that “we celebrate” Mass with our families. And if it is not in our power, we at least devote this time, one hour, to praying with the family. 

Of course, it is very helpful to watch Masses online or do something similar, and to do everything as if we were at Church, that is, pray, kneel, stand, and especially when the time of Holy Communion comes, we sincerely pray for Jesus to come into our hearts as He really does in the Eucharist. Of course, cooking or vacuuming is not right, and so on, at the same time, and I’m sure everyone understands it.

Of course, this is not the same as being in Church, but I am sure that God is bringing his blessing to us because he knows how difficult these times are for us. 

Several times I’ve seen people thinking, “Well, this is God’s punishment.” I am absolutely against formulating it that way. I found another word for this and it’s called “time of changes”, because when the Corona virus is gone, things will be so much different. But the best word I found in the breviary, which all the priests regularly attend, and many Religious and lay-people too. In a hymn that we repeat every day during Lent, before the so-called reading time – officium lectionis – which says: The time of grace has come, which God gives us to heal us – to wake us up from our sins and our weaknesses. 

Brothers and Sisters, we continue to pray that when all this is over, we can return to our Churches and praise God with a happy heart. Mary, Health of the sick, pray for us. 

Your Bishop David

March 23, 2020

----------

List Pasterski
Drodzy Bracia i Siostry, Jak wszyscy wiedzą, od dnia 24 marca, wchodzą w życie nowe ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronowirusa, które również w znaczny sposób wpłyną na życie naszego Kościoła. Doskonale rozumiemy jak dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia jest COVID-19, dlatego chcemy przestrzegać wszystkich rozporządzeń ustalonych przez władze kraju. Postarajmy się do nich dostosować jak najlepiej potrafimy, w miarę możliwości pozostańmy w domach. Jeśli zajdzie potrzeba, by wyjść, zawsze i wszędzie, starajmy się chronić siebie i innych. Najpoważniejszą i najtrudniejszą decyzją jest to, że wszystkie Msze odprawiane publiczne muszą być odwołane do 13 kwietnia. Co to w praktyce dla nas oznacza? Między innymi to, że kapłani będą odprawiać tylko Msze Święte Prywatne, podczas których będą modlić się za wszystkich wiernych z naszych parafii oraz wszystkich ludzi na całym świecie, prosząc Boga aby nas chronił. Po mimo tego nasze kościoły będą nadal otwarte. Można do nich przyjść na prywatną modlitwę i każdy, według potrzeby, będzie mógł prosić kapłanów o indywidualną spowiedź czy przyjęcie Komunii Świętej. My, kapłani, chcemy być jeszcze bliżej was w tych trudnych czasach i dlatego wszyscy jesteście zaproszeni do pozostawania w relacji z Bogiem i łączności z Jego Kościołem w jak największym stopniu. Na przykład: w niedzielę, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do uczestniczenia we Mszy św., dobrze jest, gdy nie będziemy wykonywali żadnych prac domowych, ale połączymy się duchowo z naszym kapłanem, który w tym czasie będzie przy ołtarzu modlił się za nas i za nasze rodziny.  Poświęcamy ten czas, tę godzinę, na wspólną modlitwę z rodziną, np., czytając teksty Mszy św. Oczywiście  bardzo pomocne jest korzystanie z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz wykonywanie gestów, które na codzień wykonujemy uczestnicząc w nabożeństwach w kościele, takich jak: modlitwa, klęknie czy postawa stojąca, a zwłaszcza gdy nadejdzie czas przyjęcia Komunii, módlmy się szczerze aby Jezus przyszedł do naszych serc, tak jak On naprawdę to czyni podczas Eucharystii. Oczywiście w tym czasie takie czynności jak gotowanie lub sprzątanie jest niewłaściwe i jestem pewien, że wszyscy to rozumieją. Oczywiście nie jest to dokładnie to samo, co uczestnictwo we Mszy w Kościele, ale jestem pewien, że Bóg przynosi nam swoje błogosławieństwo, ponieważ wie, jak trudne są dla nas te czasy. Kilka razy widziałem ludzi myślących: „Cóż, to kara Boga”. Jestem absolutnie przeciwny formułowaniu tego w ten sposób. Znalazłem na to inne słowo, które nazywa się: „czas zmian”, ponieważ kiedy zniknie koronawirus, wszystko będzie zupełnie inne. Jednak najlepsze słowo, jakie znalazłem
znajduje się w brewiarzu, czyli zbiorze modlitw, z którego regularnie korzystają wszyscy kapłani, a także wielu zakonników i świeckich. W hymnie, który powtarzamy codziennie podczas Wielkiego Postu, czytamy, że jest to: Czas łaski, którą Bóg  nam daje, aby nas uzdrowić - aby obudzić nas z grzechów i podnieść z naszych słabości. Bracia i Siostry, módlmy się nieustannie, abyśmy po tym wszystkim mogli powrócić do naszych Kościołów i chwalić Boga z radością. Maryjo, Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Wasz Biskup Dawid 23 marca 2020 A.D